Controleren keerkleppen: voorkom verontreiniging in uw waterleiding

Goed werkende keerkleppen zijn essentieel voor veilig en gezond drinkwater en kunnen een potentiële Legionellabesmetting voorkomen. In dit artikel vind je informatie over wat een keerklep is en waarom u deze keerkleppen regelmatig moet controleren.

Wat is een keerklep?

Elektrische apparaten die zijn aangesloten op de drinkwaterinstallatie, moeten voorzien zijn van een terugstroombeveiliging zodat er geen vervuild water vanuit het apparaat de drinkwaterinstallatie in kan stromen. U kunt hierbij denken aan industriële apparaten, de vulinstallatie van een CV-installatie, wasmachines, vaatwassers, brandslanghaspels en koffieautomaten.

Een terugstroombeveiliging, ook wel terugslagventiel, terugslagklep of keerklep genoemd, is een klep die er voor zorgt dat het water in een drinkwaterinstallatie in één richting stroomt. Door de waterdruk opent de klep zich en sluit daarna bijvoorbeeld door middel van een veer. Er zijn talloze soorten keerkleppen voor diverse situaties.

Keerkleppen voorkomen terugstroom van eventueel verontreinigd water in de waterleiding. Bijvoorbeeld dat er geen verontreinigd water van de vaatwasser in een koffieapparaat kan stromen.

Waarom moet u keerkleppen controleren?

Het voorkomen van verontreiniging in de waterleiding is verplicht. Dit staat beschreven in de waterwerkbladen 1.4G en is vastgelegd in de NEN 1006. Sinds oktober 2010 heeft het toenmalige ministerie van VROM een inspectierichtlijn uitgebracht, welke door VROM Inspectie en de drinkwaterbedrijven gebruikt wordt om drinkwaterinstallaties te beoordelen.

Naast slijtage aan de keerkleppen kunnen slecht functionerende keerkleppen ontstaan door bijvoorbeeld kalkafzetting of gruis dat vanuit een transportleiding in de drinkwaterinstallatie terechtkomt. Keerkleppen moeten daarom elk jaar gecontroleerd worden op een juiste werking.

Controleren van keerkleppen

Elke keerklep waarvan bij controle wordt vastgesteld dat hij lekt, moet worden vervangen of gerepareerd. Als uit de controle blijkt dat de werking van controleerbare keerkleppen structureel niet in orde is, moet ervan worden uitgegaan dat de installatie vervuild is.

Keerkleptoestellen zijn op locatie controleerbaar indien daarvoor randapparatuur is aangebracht. Een geïnstalleerd keerkleptoestel, voorzien van de benodigde randapparatuur, wordt aangeduid als beveiligingseenheid, Familie E, Type A (kortweg EA).

De beveiligingseenheid EA bestaat uit een controleerbaar mechanisch beveiligingstoestel die stroming toelaat in één richting (keerklep), bovenstrooms voorzien van een testpoort en stopkraan.

Methoden

Voor het controleren op de goede werking van keerkleppen worden de volgende 3 methoden gehanteerd:

  •     Standaardmethode
  •     Vacuümmethode
  •     Overdrukmethode

Het doel van elke methode is vast stellen of een over de keerklep aangelegd drukverschil van minimaal 50 kPa gedurende 30 seconden constant blijft. Als het drukverschil in stand blijft, is de keerklep lekdicht. Is dat niet het geval, dan lekt de keerklep.

Standaardmethode

De standaardmethode is toepasbaar daar waar de keerklep goed bereikbaar is en er met de aanwezige waterdruk een drukverschil van tenminste 50 kPa over de keerklep kan worden aangelegd. Op het huis van de keerklep zelf of direct benedenstrooms ervan moet een aftapaansluiting aanwezig zijn waarop een manometer is aan te sluiten.

Vacuümmethode

De vacuümmethode kan worden toegepast als er geen direct zicht is op de benedenstroomse installatie. Het is hierbij van belang dat alle aansluitingen luchtdicht zijn en de stopkraan bovenstrooms volledig afsluit.

Overdrukmethode

Bij toepassing van de overdrukmethode moet benedenstrooms van de keerklep een aftapaansluiting en afsluitorgaan (bijvoorbeeld een stopkraan) in de installatie aanwezig zijn. Op de aftapaansluiting wordt een drukverhogingsunit aangesloten. Deze bestaat uit een voorraadbak, handperspomp, leidingwerk en appendages. De voorraadbak is gevuld met schoon drinkwater. De drukverhogingsunit inclusief de voorraadbak moet vooraf met een door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) toegelaten desinfectiemiddel, worden gereinigd. De materialen van de componenten van de drukverhogingsunit die in contact komen met drinkwater moeten geschikt zijn voor toepassing in contact met drinkwater (ATA).

Hoe gaat Lucht- en Waterinspectie Nederland te werk bij het controleren van uw keerkleppen?

Wij beschikken over specialisten die de controle van uw keerkleppen snel en geheel conform de geldende richtlijnen uitvoeren. De werking van de keerklep testen we door middel van een van de drie voorgeschreven methodes (de standaard-, de vacuüm- of de overdrukmethode). Vervolgens plaatsen wij een controlesticker op de keerklep welke voorzien is van een datum. Uiteraard registreren wij de resultaten van de uitgevoerde controle op de keerkleppen in een logboek. U kunt dan zelf de keuze maken of u de eventuele gevonden defecten zelf laat repareren, of deze reparaties door ons laat uitvoeren.

Uw keerkleppen laten controleren?

Wilt u een controle op uw keerkleppen laten uitvoeren? Maak dan tijdig een afspraak met Lucht- en Waterinspectie Nederland en laat uw installatie controleren. Dat geeft u het o zo belangrijke inzicht in de situatie van de drinkwaterinstallatie die u beheert.

Lees ook deze blogs

NEN 1006: graadmeter voor schoon drinkwater

In Nederland is het de gewoonste zaak van de wereld dat het drinkwater veilig is om op te drinken. We denken er niet eens bij na dat het ook anders zou kunnen zijn. Om dat zo te kunnen houden, zijn er bepaalde eisen die aan ons drinkwater worden gesteld.
Blog lezen

Het gevaar van de Legionellabacterie

Legionella is een bekende bacterie waar veel mensen wel eens over gehoord hebben. Gelukkig hebben wij in Nederland veel maatregelen getroffen om de Legionellabacterie te voorkomen, toch heeft een recordaantal van 561 nederlanders een Legionellabesmetting (september 2018). In dit artikel verteld Lucht- en Waterinspectie Nederland meer over deze bacterie, de gevolgen en over de boosdoeners.
Blog lezen